ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದಾವೆ ಕಾಮೆಂಟ ಮಾಡಿ

curious

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘಮಣಿಸಿ ಆ ಫೋಟೋದಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಘಮನಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳುಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘಮಣಿಸಿ ಆ ಫೋಟೋದಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಘಮನಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳುಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *